Privacy beleid

Privacy verklaring - GDPR

1. Verantwoordelijkheid Fidobel

Fidobel staat voor BVBA Fidobel Belgium.

Onze hoofdvestiging is gelegen te 9780 Zulte, Staatsbaan 305. KBO 0869.763.960

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens bij Fidobel is Sercon.      

2. Toestemming verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken enkel uw persoonsgegevens na het bekomen van uw toestemming hiertoe en dit voor navolgende specifieke doeleinden met name de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u als partij betrokken bent.

3. Intrekken verwerking persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kan deze intrekking eenvoudig per mail meedelen waarna uw persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderd worden. Voor meer details, zie hierna.

4. Verwerking persoonsgegevens

Navolgende persoonsgegevens worden verwerkt:

4a. Naar aanleiding van een bestelling

 • Naam

 • Voornaam(en)

 • Adres

 • Gebeurlijk andersluidend leveringsadres

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • Gegevens omtrent betaling en betaalwijze.

4b. Gegevens in uw account

Bijkomend, in jouw persoonlijke account worden eveneens verwerkt:

 • jouw email adres

 • jouw IP-adres

 • jouw bestelgeschiedenis, inbegrepen de door jou opgegevens interesses, afleveropties en eventuele gekoppelde apps.

4c. Contacten met de klantenservice

Je kan steeds contact opnemen met de klantenservice via mail

De gegevens die hierbij werden aangewend worden bewaard; de aantekeningen over het klantencontact worden bewaard; tevens kunnen telefoongesprekken worden opgenomen teneinde onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De aantekeningen en de telefoon opnames worden bewaard gedurende een termijn van 13 maanden.

4d. Naar aanleiding van uw bezoek aan onze website worden verwerkt:

 • jouw IP-adres

 • informatie over je internet browser

 • Gebruikte taal

 • Informatie over de instelling van het besturingssysteem van de computer of het mobiel toestel waarmee je ons bezoekt.

4e. Zelf ingestelde voorkeuren

Je kan steeds zelf bepaalde voorkeuren bij ons aangeven. Hiertoe volstaat het bij jouw bezoek aan onze website aan te klikken dat je wenst op de hoogte gehouden te worden van bepaalde acties uitgaande van Fidobel, bepaalde nieuwe producten die je interesse wegdragen etc.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn:

 • Onze leveranciers:

Wanneer je via Fidobel een bestelling plaatst bij een van onze leveranciers krijgt de leverancier de nodige persoonsgegevens om jouw bestelling te kunnen uitvoeren.

 • Distributeurs:

Om je bestelling op je leveringsadres geleverd te krijgen krijgt de distributeur de nodige persoonsgegevens om tot effectieve levering te kunnen overgaan.

 • Andere externe dienstverleners:

Ook ten aanzien van andere derden die ons bijstaan voor bepaalde diensten delen wij die persoonsgegevens mee die noodzakelijk zijn voor de dienst die de externe dienstverlener ons verleent. Dergelijke externe dienstverleners staan in voor:

- Het leveren van financiële diensten onder meer betaaldiensten.

- Het ondersteunen van onze digitale diensten zoals hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website en applicaties.

6. Bewaarduur

De persoonsgegevens blijven in onze bestanden opgeslagen gedurende 7 jaar na uw laatste bestelling bij Fidobel waarna u uit onze bestanden wordt gewist.  

7. Recht op rectificatie

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u eveneens het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

U kan uw verzoek daartoe richten aan onze klantenservice via mail.

8. Recht op gegevens wissing (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht van de verwerkingsveranwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen.

U kan uw verzoek daartoe richten aan onze klantenservice via mail.

9. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht van onze verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

U kan uw verzoek daartoe richten aan onze klantenservice via mail.

10. Beveiliging van de gegevens

Fidobel verbindt er zich toe passende, technische en organisatorische maatregelen uit te werken die een redelijk beveiligingsniveau waarborgen.

Fidobel deelt mee dat zij, inzake de beveiliging van de GDPR gegevens, zij voor het ogenblik gebruik maakt van M400 Watch Cotid Firewall, getunede Linux met CSF firewall alsmede Livedatabase-incryptor at rest.

Fidobel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen. Een en ander kan worden gerealiseerd via :

 • De pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens

 • Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen.

 • Het vermogen om bij een fysiek of technische incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen.

 • Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Bij de beoordeling van het passend beveiligingsniveau wordt rekening gehouden met de verwerking risico's vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens hetzij per ongeluk, het zijn onrechtmatig.

11. Klachten

Indien u de mening bent toegedaan dat niet op passende wijze wordt omgegaan door Fidobel met de verwerking van je persoonsgegevens dan wel Fidobel zou nalaten binnen een redelijke termijn aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig artikel 7 tot 9, heeft u het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; voor België is dit de privacy commissie.

U kan uw klacht melden via mail.