ALGEMENE VOORWAARDEN FIDOBEL

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: "de Voorwaarden") regelen de relatie tussen de klant en Fidobel. Door de website van Fidobel te gebruiken of een bestelling te plaatsen via de webshop, aanvaardt de klant dat onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

De Algemene Voorwaarden, ter kennis gebracht van elke klant en door hem/haar aanvaard ten laatste bij de aanvraag van een Fidobel profiel, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de wijzigingen daaraan die in overeenstemming met artikel 16 van de Algemene Voorwaarden te raadplegen op de website van Fidobel  werden doorgevoerd.

Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden, is een verder gebruik van, dan wel reservatie of bestelling via de webshop onmogelijk.

Identiteit Verkoper:

Fidobel

De bvba Fidobel Belgium, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 305, met KBO-nummer 0869.763.960 - btw-nr. BE0869.763.960

Contactgegevens

Telefoonnummer+32 56 32 60 10

E-mailadres: mail - info@fidobel.be

Definities

Klant

De klant is de (natuurlijke) persoon die een profiel door middel van de daarvoor voorziene identificatiemiddelen aanvraagt of gebruikt. De klant is meerderjarig en handelt steeds in de hoedanigheid van consument.

Een minderjarige kan in geen geval klant worden.

Een niet-consument kan klant worden, doch zonder zich te kunnen beroepen op de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden die dwingend door het Wetboek Economisch Recht of door andere nationale bepalingen of internationale verdragen zijn voorgeschreven ten aanzien van consumenten (zoals bvb. het herroepingsrecht).

Consument

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1. Doel van deze Voorwaarden:

Fidobel biedt de klant de mogelijkheid artikelen van de Fidobel webshop te bestellen waarna zij worden geleverd op het adres dat de klant opgeeft

Met deze voorwaarden wordt beoogd de klant de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen bij een bestelling via de Fidobel webshop.

2. Het assortiment:

Het assortiment dat beschikbaar wordt gesteld in de webshop geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door Fidobel worden gewijzigd. Artikelen die de vermelding "wachtlijst" krijgen, zijn artikelen waarvoor geen stock meer beschikbaar is. Wanneer een artikel niet meer beschikbaar zou zijn, verwittigt Fidobel de klant hiervan binnen een redelijke termijn en stelt, indien mogelijk binnen het assortiment, een alternatief voor. De klant is volledig vrij in zijn beslissing het voorgestelde alternatief al dan niet te aanvaarden.

Afbeeldingen op de website, in catalogi, op folders en ander drukmateriaal zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden artikel horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving door Fidobel van het te koop aangeboden product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie, richt de klant zich tot Fidobel om zich correct te informeren. Fidobel is niet aansprakelijk voor materiële fouten noch voor kennelijke zet- of drukfouten.

3. Kopen via de webshop:

Om artikelen te kopen via de webshop heeft de klant steeds een login nodig die hij ontvangt bij profiel aanmaak.

De klant ontvangt een random-paswoord. De klant heeft de mogelijkheid het random-paswoord te wijzigen in een persoonlijk paswoord naar keuze.

Bij elke wijziging die de klant in zijn profiel aanmaak doorvoert, zal de klant van FIDOBEL een mail ontvangen ter bevestiging. Deze mail bevat een link. Op die link zal de klant dan nogmaals zijn wijziging confirmeren.

Zodra de klant de bestelling heeft doorgegeven, krijgt deze een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de bestelling. Deze bevestigingsmail bevat onder meer informatie over de reservatiedatum, de betalingsdatum, de leveringsdatum.

De klant heeft bij elke bestelling de vrije keuze bij welke verdeler, aangesloten bij Fidobel, hij de bestelling plaatst.

4. Bestellen:

Wanneer de klant een artikel bestelt, koopt hij/zij het onmiddellijk.

Bij een bestelling betaalt de klant op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

De levering bij een bestelling gebeurt steeds op het door de klant opgegeven (thuis)adres.

5. Weigering van bestelling of reservatie:

Fidobel behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren o.m in navolgende gevallen:

(a) bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

(b) bij een vermoeden dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen;

(c) bij de vaststelling van een abnormale hoeveelheid aan gereserveerde of bestelde artikelen;

(d) bij de uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

(e) bij de vaststelling van een ongeldig aanbod door de Fidobel webshop;

(f) bij overmacht.

6. Leveringswijze en -termijn:

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Fidobel doet het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door Fidobel opgegeven leveringsdata zijn niet bindend.

Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, contacteert Fidobel de klant onverwijld, om een nieuwe datum voor te stellen.

Wanneer de afgesproken termijn niet kan worden nageleefd door Fidobel, stelt zij de klant daarvan op de hoogte. Fidobel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de leveringstermijn wanneer dit te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een derde.

De vermelde leveringsdatum is slechts indicatief en is afhankelijk van de leveringsdatum opgegeven door de Leverancier. Fidobel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

7. Levering op opgegeven (thuis)adres:

De klant kan tijdens het bestelproces een (thuis)adres opgeven waar de artikelen worden geleverd.

De levering vindt plaats tot aan de voordeur op het gelijkvloers en de klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing. De klant brengt Fidobel minstens drie dagen voor de geplande leveringsdatum op de hoogte indien er (grote) evenementen of wegenwerken zijn gepland die een vlotte levering (kunnen) hinderen. De klant moet voorzien in voldoende mankracht om de chauffeur bij te staan bij het uitladen van de grote en/of zware artikelen. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Wanneer een tweede aanbieding zou nodig zijn omdat de afspraak van levering niet werd nagekomen door de klant, zal Fidobel een bijkomende leveringskost aanrekenen.

8. Prijzen:

De prijs van een artikel slaat steeds op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven door Fidobel webshop. De prijzen zijn inclusief btw.

Andere, bijkomende, eventueel verplichte, leverings-, bestellings- of administratieve kosten worden steeds afzonderlijk vermeld.

Bij bestellingen, wordt de prijs bepaald op het ogenblik dat de bestelling door de klant is doorgegeven en betaald.

Fidobel houdt zich het recht voor om de prijzen te verhogen of te verlagen bij eventuele wijzigingen van het btw-tarief, de EU-invoertarieven en door de wet opgelegde prijsbepalingen.

9. Betaling:

De klant kan online betalen via bankcontact  kredietkaarten en debet kaarten.

Betaalde artikelen worden in geen geval terugbetaald, behoudens wanneer dwingende (consumenten)wetgeving daarin voorziet.

10. Aanwezigheid herroepingsrecht bij bestelling:

Wanneer de klant een artikel via de webshop bestelde, geniet hij/zij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen nadat het artikel geleverd werd. De levering gebeurt op het ogenblik dat het artikel wordt overhandigd aan de klant door de vervoerder bij een levering op een opgegeven (thuis)adres. De termijn van 14 kalenderdagen laat de klant toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. De klant kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de klant het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. De klant mag het geleverde dan ook slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen brengt de klant Fidobel via een ondubbelzinnige verklaring (bv.per post, telefonisch of per e-mail) op de hoogte van zijn herroepingsbeslissing. De klant kan ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat terug te vinden is op de website.

Het retourrecht geldt niet voor niet-consumenten.

11. Terugbezorgen bij herroeping:

De klant heeft 14 kalenderdagen de tijd, te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van het artikel, om het artikel terug te sturen. De kosten verbonden aan het retourneren van een artikel bij herroeping zijn voor rekening van de klant.

Samen met het geretourneerde goed dient het RMA nummer vermeld. Tevens dient het modelformulier te worden afgedrukt en te worden gekleefd op de terugzending.

Het artikel kan slechts in de oorspronkelijke staat worden terugbezorgd. Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is omdat de klant is verder gegaan dan enkel het inspecteren, zal de waardevermindering die het artikel onderging, worden aangerekend.

De klant zorgt ervoor dat, wanneer de originele verpakking na het openmaken bij eerste ontvangst onvoldoende bescherming biedt voor een nieuwe verzendbeurt bij retour, hij/zij een extra verpakking voorziet voor het artikel om schade aan het product te voorkomen tijdens transport. De (delen van de) originele verpakking moet(en) wel steeds worden meegestuurd.

12. Terugbetaling na herroeping:

Fidobel zal de klant vergoeden bij een correcte herroeping, na ontvangst en controle van het artikel. Als de klant de volledige levering retourneert, dan worden ook de eventuele verzendkosten die hij/zij al betaalde voor de levering, vergoed. De retourkosten blijven evenwel voor rekening van de klant.

13. Afwezigheid herroepingsrecht:

In sommige gevallen is wettelijk bepaald dat niet in een bedenktermijn moet worden voorzien hoewel de aankoop op afstand plaatsvond.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht onder meer niet:

(a) Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd als de verzegeling is verbroken

(b) Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken

(c) Artikelen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die duidelijk voor de koper of een specifieke persoon bestemd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een speciaal voor de koper besteld artikel dat niet standaard aanwezig is in het assortiment van Fidobel; of danig werden gepersonaliseerd bij montage

(d) digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en die met toestemming van de klant reeds werd geleverd/gedownload tijdens de herroepingstermijn met erkenning van het verlies van het herroepingsrecht.

(e) bij dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en met erkenning van het verlies van het herroepingsrecht.

14. Garantie

De klant geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij levering. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is/of buiten verhouding zou zijn voor Fidobel of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Fidobel er zich toe om de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.

Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan Fidobel uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

Bij het zich voordoen van een niet-conformiteit bij een artikel dat aan huis werd geleverd, dient de klant contact op te nemen met Fidobel om praktische afspraken te maken wat betreft het terugbezorgen van het artikel aan Fidobel. Fidobel kan beslissen om het niet-conforme artikel op te halen aan de straatdeur op het gelijkvloers, dan wel het artikel aan huis aan herstelling te onderwerpen. Wanneer de klant ondanks verschillende verwittigingen van Fidobel nalaat een hersteld artikel op te halen, verwittigt Fidobel de klant nog een laatste keer over de uiterlijke ophaaldatum per aangetekend schrijven. Indien de klant het artikel twee weken na dit schrijven niet heeft opgehaald of een afspraak heeft gemaakt om het artikel op te halen, geldt redelijkerwijze dat de klant afstand heeft gedaan van het artikel.

Uitsluitingen: Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het artikel in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud of abnormaal, commercieel, beroepsmatig, foutief of oneigenlijk gebruik, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke garantie.

Garantie geldt evenmin voor normale slijtage.

Garantie wordt evenmin verleend na tussenkomst door een niet door Fidobel aangewezen derde.

De klant moet voor gebruik steeds zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en/of montagehandleiding doornemen.

15. Website- en app-gebruik:

De klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee Fidobel zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt.

Ook is de klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie.

De klant aanvaardt dat Fidobel niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's.

Fidobel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van Fidobel houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

16. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden:

Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert.

Het feit dat Fidobel nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

Fidobel behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke bestelling na een wijziging van de Algemene Voorwaarden, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden.

17. Vragen of klachten:

De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Fidobel terecht.

Wanneer de klant niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van Fidobel, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de klant een klachtenformulier downloaden. Dit formulier kan per e-mail naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel worden teruggestuurd.

Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht.(Zie artikel 20)

18. Privacy en bescherming van persoonsgegevens:

Het gebruik van de website van Fidobel, de bestelling van een artikel, alsook het zich beroepen op de rechten en diensten die voortvloeien uit voormelde Algemene Voorwaarden, vereisen de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant. De klant verbindt zich ertoe Fidobel tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde Fidobel toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.

De bescherming van de persoonsgegevens van de klant is uitermate belangrijk voor Fidobel. Fidobel maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Fidobel kan aan de klant direct marketing-berichten versturen via (elektronische) post teneinde aan de klant diensten en producten voor te stellen en hem/haar op de hoogte te brengen van nieuws en acties.

De klant heeft een recht van inzage, kopie, verbetering, schrapping, gegevensoverdracht en bezwaar (tegen bepaalde verwerkingen, zoals direct marketing) alsook het recht een beperking van de verwerking in bepaalde gevallen te verkrijgen.

Indien de klant een klacht wenst neer te leggen kan hij/zij Fidobel bereiken via mail.

Ten slotte heeft de klant ook het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, welke in België de gegevensbeschermingsautoriteit is.

Fidobel verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden.

In de Privacyverklaring kan de klant meer informatie terugvinden over o.a. zijn rechten, welke gegevens er verzameld worden en hoe die gebruikt worden, alsook informatie betreffende de bewaartermijn en het delen van de persoonsgegevens van de klant aan eventuele derden.

19. Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden Fidobel worden beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de regels van het Internationaal privaatrecht.

20. Bevoegde rechtbank

In geval van geschil is enkel de rechtbank van de zetel van Fidobel bevoegd.